Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med många projekt. Vi bifogar en beskrivning av de väsentligaste projekten jämte deras målsättning och slutresultat.

 • Digitalisering av Hevosurheilulehti

  Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna att öppnas för forskare och kunder, samt för Hevosurheilulehti-redaktionens interna bruk allteftersom digitaliseringen fortskrider.
  I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidningar i projektet att vara tillgängliga, totalt cirka 120 000 sidor.

 • Digitalisering av arbetartidningar

  Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna också att öppnas för forskare och kunder i Arbetarrörelsens bibliotek, Arbetararkivet, Folkets arkiv och Arbetarmuseet Werstas allteftersom digitaliseringen fortskrider.
  I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidskrifter i projektet att vara tillgängliga för forskare och andra kunder digitalt, totalt cirka 250 000 sidor.

 • NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

  Forskningsprojektet NewsEye överskrider vetenskapsområdens gränser genom att främja skapandet av nya koncept, metoder och verktyg för digital humaniora och förbättra tillgången till historiskt material för en mångsidig användargrupp. Projektet kombinerar humanistiska vetenskapernas, datavetenskapens och bibliotekfältets kompetens och producerar nya metodologiska färdigheter för bland annat textigenkänning av historiska texter, isolering av artiklar och identifiering av namn. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Union Horizon 2020-program.

  Forskare vid avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet har valt ut finländska tidningar fram till 1918 som ska behandlas i projektet. Nationalbiblioteket levererar tidningsdata för projektet och testar de forsknings- och andra användningsverktyg som utvecklas. Dessutom utför Nationalbiblioteket kommunikationssamarbete med andra nationella bibliotek i projektet.

  137 projekt konkurrerade om finansiering, varav endast ett fåtal fick finansiering i en tvåstegssökning.

 • Tutkain 2020-2022

  Projektet Tutkain gör de årgångar av digitaliserade finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018 som hör till Nationalbibliotekets samlingar tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

  Materialet som omfattas av projektet Tutkain har licenserats för användning av 15 finländska högskolor. Högskolorna får ge användare som har identifierat sig med HAKA-inloggning tillgång till Nationalbibliotekets digitaliserade tidningsmaterial som finns tillgängligt i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi för användning i forskningssyfte. Användare får också enligt avtalet analysera tidningsmaterialet maskinellt och skapa dataset för verifiering och återanvändning av forskningsdata.

 • Digitalisering av Uusi Suomi

  När projektet avslutas kommer tidningsmaterialet i Uusi Suometar och Uusi Suomi att vara en obruten historisk kedja i digitalt format från 122 år. Mer än 600 000 sidor tidningsmaterial från dessa tidningar kommer att finnas digitalt tillgängligt vid projektets slut.

 • Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

  Enligt kulturmateriallagen och upphovsrättslagen finns allt digitaliserat material endast tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket och friexemplarsbibliotek samt Riksdagsbiblioteket.
  Inom projektet öppnas tillgången till digitaliserat svenskspråkigt tidningsmaterial som publicerats i Finland fram till den 31.12.1949 före utgången av år 2021 via digi.kansalliskirjasto.fi.

  Dessutom öppnas tillgången till digitaliserat svenskspråkigt tidningsmaterial i Finland fram till den 31.12.2018 för forsknings- och kundbruk i Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, i Brages Pressarkivs och Ålands landskapsarkivs arkiv i Mariehamn allteftersom digitaliseringen fortskrider. Forskningsbruket möjliggör också datautvinning.

  Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna uppskattningsvis 3–4 miljoner nya sidor svenskspråkigt tidningsmaterial. När projektet avslutas kommer svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland att finnas i digitalt format som obrutna historiska kedjor. De öppnas för öppet allmänt bruk fram till 31.12.1949 och fram till 31.12.2018 för forskar- och kundbruk i avtalsarkiv via digi.kansalliskirjasto.fi.
  Sammanlagt kommer nästan 6 miljoner sidor svenskspråkigt tidningsmaterial att finnas tillgängligt i digital form i slutet av projektet.

 • Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

  Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna uppskattningsvis 550 000 nya sidor. I slutet av projektet kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas som en obruten historisk kedja i digital form fram till 31.12.1979. Sammanlagt kommer nästan en miljon sidor tidningsmaterial från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara tillgängligt i digital form när projektet avslutas

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

 • Books of the Medieval Parish Church

  Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och tar plats in Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående ifrån pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.