Hyppää pääsisältöön

Tehtävät ja strategia

Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöjä ja
muita yhteiskunnan toimijoita. Turvaamme Suomessa julkaistun tai Suomea koskevan julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden
sekä välittämme ja tuotamme tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle. Kehitämme palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Visio: Sivistys yhteiskunnan ytimessä

Kansalliskirjaston aineistot ja palvelut vahvistavat yhteiskunnan tietopohjaa, sivistystä, oppimista ja tutkimusta. Sivistys kuuluu kaikille ja varmistamme, että yhteiskunnan kulttuurinen monimuotoisuus ja –kielisyys näkyvät toiminnassamme ja että julkaistu kulttuuriperintö on monipuolisesti saatavilla.

TOIMINNAN KULMAKIVET: AVOIMUUS, UUDISTUMINEN JA SIVISTYS

 • Avoimuus
  Avoimuuden periaate ohjaa toimintaa ja palveluiden kehittämistä. Sitä toteutetaan jakamalla ja vastaanottamalla ideoita avoimesti ja rohkeasti sekä tukemalla avointa tiedettä. Kirjaston toimintakulttuuri on avoin.

 • Uudistuminen
  Uudistumisella kehitämme palveluiden laatua, vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tasavertaisuutta. Edistämme uteliaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria. Uudistumista tukee aktiivinen yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja sitä ohjaavat vastuullisuuden, avoimuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

 • Sivistys
  Toimitaan kulttuurinkantajana, sivistyksen selkärankana – vakaasti tiedon puolella. Sivistys kuuluu kaikille, hyvinä ja huonoina aikoina, myös polarisoituvassa maailmassa. Johtotähtinä ovat tasa-arvoinen tiedonsaanti, koulutus-ja tutkimusedellytysten tukeminen sekä eettisen, luotettavan ja tutkitun tiedon välittäminen.

STRATEGIA 2021-2030

I Kulttuuriperintö yhteiseksi hyväksi

 • Vahvistamme kiinnostusta kulttuuriperintöaineistoihin yhteistyössä muistiorganisaatioverkoston kanssa edistämällä aineistojen saatavuutta ja näkyvyyttä.
 • Olemme   kansainvälistä   kärkeä   sähkösyntyisen   kulttuuriperinnön   muuttuvien   ja monimuotoisten aineistojen tallettajana.
 • Vaikutamme kulttuuriaineistolain päivittämiseen siten, että painettuina talletettavien kappaleiden   määrä   vähenee   ja   sähköistä   tallentamista   ja   pitkäaikaissäilytystä tehostetaan.
 • Digitoinnilla tähtäämme laajojen yhtenäisten avointen aineistojen tarjoamiseen.
 • Edistämme tietoaineistojen ja palveluiden saatavuutta kehittämällä yhteentoimivuusratkaisujasekä   siihen   liittyvää   infrastruktuuria   kansallisessa   ja kansainvälisessä yhteistyössä.
 • Kehitämme    tietoaineistojen    kuvailua    avoimen    linkitetyn    datan    periaatteiden mukaisesti.

II Kansalliskirjasto tiedeyhteisön ytimessä

 • Edistämme tutkijoiden mahdollisuutta julkaista avoimesti kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa ja tehostamme tutkimusjulkaisujen pitkäaikaissäilytystä.
 • Rakennamme   pitkäjänteisesti   monikielisiä   ja   monialaisia   kokoelmia   tutkimuksen tueksi.
 • Kehitämme aineistopalveluitammetukemaan digitaalisten ihmistieteiden työmenetelmiä ja tutkijoiden työkalujen avointa jakamista.
 • Osallistumme kirjaston toimialaa tukeviin tutkimushankkeisiin.
 • Edistämme avointa tiedettä kotimaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa noudattaen periaatetta“tutkimustuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista, niin suljettuja kuin välttämätöntä”.

III Kansalliskirjasto sivistyksen ja oppimisen voimavarana

 

 • Kirjaston avoimet digitaaliset palveluympäristöt luovat edellytyksiä uudistaa opetusta, oppimista sekä tutkimus-ja innovaatiotoimintaa.
 • Tuemme avoimien oppimateriaalien luomista ja käyttöä tavoitteena edistää elinikäistä oppimista  ja  eriasteista  opetusta  peruskouluissa,  oppilaitoksissa,  korkeakouluissa  ja vapaassa sivistystyössä.
 • Kirjaston tuottamaa dataa hallitaan FAIR-periaatteiden mukaisesti ja ohjeistamme käyttäjiä datan vastuulliseen käyttöön.
 • Kehitämme kirjaston tiloja kokeilevalla otteella.

IV Verkostoyhteistyön kautta vahvaksi osaamiskeskukseksi

 

 • Vahvistamme kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteistyötä sekä palveluiden yhteentoimivuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Kehitämme kirjastoa laajaksi kulttuurin ja tieteen verkostoissa toimivaksi osaamiskeskukseksi.
 • Kehitämme kulttuuriperintöaineistoja ja metadataa hyödyntäviä koneoppimis- ja tekoälyratkaisuja   sekä   data-aineistopalveluja yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa.
 • Digitaaliset palveluratkaisut pohjautuvat pääosin avoimeen lähdekoodiin, avoimiin rajapintoihin sekä laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Ylläpidämme ja kehitämme yhteistyössä kumppanien kanssa yhteiskunnan muutosten edellyttämää osaamista ajatuksella ”kokeilemme, erehdymme, uskallamme”.

KANSALLINEN TEHTÄVÄ

Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisutuotannon tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta. Kirjasto välittää ja tuottaa tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle sekä kehittää palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto edistää yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Kansalliskirjaston asema ja tehtävät määritellään lailla ja asetuksella:


Kansalliskirjaston strategia vuosille 2021–2030 (Doria.fi)

Kansalliskirjaston strategia vuosille 2016-2020 (Doria.fi)

 

Avainsanat
Indeksitermit